Prière sur l’Acropole de Renan.

Me naskis, deina bluokulo, de barbara gepatri, che la bon e vertuoza Cimeriani qui habitas la bordo di maro senluma, herisata de rokaji, sempre batata da sturmi. Ibe on konocas apene la suno; la flori esas la muski marala, l’algi e la koloroza konki quin on trovas en la fundo dil golfeti dezerta. Ibe la nubi semblas sen koloro, ed ipsa la joyo esas kelke trista; ma fonteni de kold aquo ibe fluas ek la rokaji, e l’okuli dil yunini esas quale ta verda fonteni en qui, sur fundi de herbi ondoforma, reflektas sun la cielo.

Mea preavi, tam antiqui kam ni povas konocar, esis konsakrita a fora navigado sur mari, quin tua argonauti nultempe konocis. Me audis, dum mea yuneso, la kansoni pri voyaji al polo; me esis bersata en la memoreso dil glaciflotari, dil nebuloz mari laktosimila, dil insuli plena de uceli, qui suahore kantadas, e flugeskante omni kune obskurigas la cielo.

Ernest Renan, tradukita da Louis de Beaufront.

«Pensez Diferanta».

Yen por la foli. La misfitanti. La rebeli. La perturbanti. La stifti ronda en la trui quadrata. Ti qui vidas kozi altramaniere. Li ne afecionas reguli. E li nule respektas la nuna stando. Vu povas citar li, deskonkordar kun li, gloriizar o denigrar li. La preske nura kozo quan vu ne povas agar esas ignorar li. Pro ke li chanjas kozi. Li pulsas la homaro adavane. E quankam uli povas konsiderar ti kom la foli, ni vidas genio. Pro ke la personi sat fola por pensar, ke li povas chanjar la mondo, esas ti qui facas lu.

Apple