Liberale, ne Pedante.

Yen interesanta texti quin me trovis en la Antologio dil Idolinguo da Andreas Juste:

Yen la extraktaji qui maxim afektas me:

«Se la sama penso povas expresesar per diversa manieri, ico nule esas defekto di nia linguo, ma vera richeso e komodeso.

«Pro quo on supresus ol per reguli ne-utila, jenanta ed arbitriala?

«Konkluzo: Ni sempre esez liberala, ni ne divenez pedanta!»

Nu, en tala posturo me agnoskas, ke «sito» esus tam korekta kam «loko», «dicionario» tam korekta kam «vortaro» o «vortolibro», «komunitato» tam korekta kam «societo» od «asocio», «dubitar» tam kam «dubar», «delicio» tam kam «delico», «abismo» tam kam «abiso», «hodie» tam kam «cadie», «aviono» tam kam «aeroplano»… Forsan per mea studiado me divenis quale pedanto. Pro to, me exkuzas me.

Me deziras ad omni joyoza Kristonasko. Me ne povas promisar chanjar multe sequantayare, ma certe me ambicias uzar e propagar Ido plu multe kam studiar lu. 🐮

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez