Heroino*?

La vorto heroino* venas del Germana Heroin, qua ipsa venas de la Latina heros, quale heroo. Regretinde, ol «konfliktas» fun la femina derivajo di heroo: hero-ino.

heroo, hero-ino ≠ heroino*.

Tamen, me serchis kad simila problemo ja eventis en nia linguo. Fakte, yes!

Yen altra kazi qui «konfliktas» kun la afixo -in:

karabo, karab-ino ≠ karabino;
karpo, karp-ino ≠ karpino;
muslo, musl-ino ≠ muslino;
proteo, prote-ino ≠ proteino;
rosmaro, rosmar-ino ≠ rosmarino;
serpento, serpent-ino ≠ serpentino;
turbo, turb-ino ≠ turbino.

Quale on vidas, plura «konflikti» ja existas en nia vortaro fundamental. To demonstras, ke li esas neglijebla, e ke heroino* ya tote darfas existar. 🐮

Aktualigo ye la 30a di julio 2016:

Forsan me eroris.

Heroino venas de Germana fabriknomo Heroin. Yen la konsidero di la Kompleta Gramatiko pri tala nomi:

On devas distingar du kazi o klasi : la propra nomi, quale Profilaktol, qui esas stranjera vorti en nia linguo e konseque havas specala ortografio ed anke acentizo; e la komuna nomi, qui apartenas a nia linguo e devas sequar la generala reguli, sive pri la gramatikal finali, sive pri l’acentizo.

—Kompleta Gramatiko, sub Acento Tonika.

Konseque me nun kredas, ke Heroin tote suficas. 🐮

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez