Heroino*? (2)

Me olim skribis artiklo en qua me expozis mea vidpunto pri la vorto heroeno. Yen nun detali quin me trovas en la revuo Progreso.

Progreso, V, 341:


Radiki finanta per -ol-en.

Sº Jönsson propozas, pro motivi di regulozeso ed internacioneso, restaurar la radiki finanta per -ul e per -in, sen timar la falsa aspekto di derivaji, e adoptar:

fenikulo vice fenkolo; frangulo; lupulo (lupo divenus volfo: IV, 662); muskulo (ja propozita: V, 158); pendulo (IV, 714); primulo; ranunkulo; titulo (IV, 349); tegulo; kukulo (ja prop.: V, 98): on ne objecionez kukul-ulo posibla: nam ni havas ja multa nomi di vivanta enti finanta per -ul: forfikul, libelul, tarantul; dicipul; emul, somnambul.

Vice kalkolo (IV, 440) Sº Jönsson preferas kalkulo, vicigante nuna kalkulo per kalkulaco.

Same pri la radiki finanta per -en; il propozas: baldakino; examinar; festino; florino; fraxino; inguino; inguino; galantino (il ne timas la kalemburo galant-ino, pro ke galanta uzesas nur por viri: ico esas eroro); jasmino, kamino, karpino, lamino, lupino, magazino, marokino, matino, palankino, sucino, tendino, velino, volumino, ravino, gramino; buletino vice bulteno; grapino (IV, 77); abdomino (IV, 512); tarino (IV, 642); trampolino vice trampleno (IV, 644); molino vice moleno (IV, 152). On ne povas plu timar konflikto inter karpino e karpo (fisho) kam inter karpo (fisho) e karpo (anatomiala termino). Cetere, suficus adoptar karpiono por la fisho (IV, 714). On ne povas objecionar lam-ino a lamino, nam on ja adoptis la verbo laminar (V, 67). On devus supresar lama, dusenca (nam en D. ol signifikas kune lama e paralizita) e adoptar la verbo klaudikar (lam-irar).

Sº Jönsson propozas chanjar sequante kelka bestio-nomi: babuino; delfino; kanabino; marsuino; pangolino; saguino; daimo esus plu bona kam daeno. Same: arlekino, kapucino, skabino, vicino, beduino. On ne povas objecionar, ke on devos kelkafoye adjuntar a ta vorti la sufixo -in, nam ni havas ja simila vorti: ekino, ermino, fuino, kretino, pinguino, rabino, sanguino, sardino, serino, trikino, zibelino; on propozis felino (IV, 76), libertino (IV, 13), jakobino (IV, 137), frankolino (V, 87), gibelino (V, 87), paladino (V, 88), e albino vice albinoso (V, 155). Du sequanta -in ne esus plu shokanta kam en quinino. — On anke ne povas alegar la sono nazalizita di la finalo -in en F., nam ta sono ne esas internaciona, e desaparas en la derivaji (matin-al, em-magasiner).

Tamen, ni devas konservar chagreno, albumeno, mandareno, mieno, ordeno, plateno, palateno por evitar konflikti. Manekeno povas alegar sua holandana origino (maneken), ma manikino esus plu internaciona. Baseno povas restar, se on timas la konflikto kun bas-ino. On devas aceptar la nominativa formo di L. kande ol dominacas en nia lingui, ex. en specimeno, ciklameno (III, 602), analoge a silexo, lotuso, forumo; ma on ne havas tala motivo por konservar examenar apud abominar, kriminar; tendeno, veleno apud satino; o por adoptar grapeno apud gratino (IV, 77).


On oficaligis uli ek ta sugesti, segun Progreso, VI, 131:


1341. On adoptas: arlekino, baldakino, buletino, festino, florino, fraxino, gramino, inguino, jasmino, kanabino, kapucino, karpino, lupino, magazino, manekino, marokino, matino, palankino, ravino, skabino, sucino, tendino, velino, vicino, volumino, vice la vorti finanta per -eno (V, 341).


La exemplo di karpo bone demonstras, ke on tote ne timez homonimeso pro homonimeso. La kuntexto nura esez nia guido. Or me ne povas imaginar nun exemplo en qua hero-ino konfliktus kun heroino*… 🐮

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez