Prière sur l’Acropole de Renan.

Me naskis, deina bluokulo, de barbara gepatri, che la bon e vertuoza Cimeriani qui habitas la bordo di maro senluma, herisata de rokaji, sempre batata da sturmi. Ibe on konocas apene la suno; la flori esas la muski marala, l’algi e la koloroza konki quin on trovas en la fundo dil golfeti dezerta. Ibe la nubi semblas sen koloro, ed ipsa la joyo esas kelke trista; ma fonteni de kold aquo ibe fluas ek la rokaji, e l’okuli dil yunini esas quale ta verda fonteni en qui, sur fundi de herbi ondoforma, reflektas sun la cielo.

Mea preavi, tam antiqui kam ni povas konocar, esis konsakrita a fora navigado sur mari, quin tua argonauti nultempe konocis. Me audis, dum mea yuneso, la kansoni pri voyaji al polo; me esis bersata en la memoreso dil glaciflotari, dil nebuloz mari laktosimila, dil insuli plena de uceli, qui suahore kantadas, e flugeskante omni kune obskurigas la cielo.

Ernest Renan, tradukita da Louis de Beaufront.

La Sep Kaproyuni.

Olim esis foresto. En la foresto esis prato, e sur la prato esis dometo. En la domo habitis kaprino. El havis sep yuni. Uldie la matro mustis forirar por komprar lakto.

Livante, el dicis al kapro-yuni: «Kande me esos fora, ne aceptez la volfo! Vi rikonocos il, nam il havas basa voco e nigra pedi.»

Lektez la cetero

Mea 1-ma Tweets!

Me sendis mea unesma tweets (gorgei) en Ido cadie! La unesma esis kelke negativa:

Tamen, en la duesma me komencis esar plu konvenanta:

Ca lasta mesajo relatas, ke plura modern Idisti havas ulsorta kustumo venanta de Esperanto en qua on absolute deziras tradukar omna vorti. To esas posturo ridinda nam li oblivias, ke nia linguo esas linguo internaciona e ke la vorto «kradvorto» de Esperanto esas multe, multe, multe min internaciona kam la vorto hashtag ipsa (DEFIRS), qua povus divenar «hashtago*». 🐮

«Libera, Libera» (Let It Go).

LIBERA, LIBERA

Nokte, la vintr’ instalas su dolce.
Nivo regnas, sucedant’.
La rejio de me’ soleso
Esas ibe por sempre.

La vento kriant’ en me ne pensas pri morge:
Ol esas tro fort’;
Me luktis, neutile.

Celez tu’ povi, tacez li.
Gardez tu nam la sekreto duros.
Nul humor, nul tormenteso,
Nul sentiment’.

Libera, libera!
No, no, me ne plus mentios!
Libera, libera!
Me decidis: me livas.
Me livis yuneso en somer’.
Perdita vintre,
Koldeso esas
Preco po libereso.

Kande on divenas alt’,
Omno perdas valor’.
Tristeso, angoro, pavoro,
Ti livis me de longe.

Me volas vidar quon facar
Ek ca magio misterioza.
Lo bon, lo mal, esas ne grav’,
Ne grav’!

Libera, libera!
La steli ofras sua brakii.
Libera, libera!
No, no, me ne ploras.

Yes, yen me!
Me esas
Perdita vintre.

Me’ povo venas del ciel’, invadas la spac’.
Me’ anm’ expresas per desegnar e skultar en glacio.
Me’ pensaji esas flori kristal’ frostint’.

No, me ne rivenos.
La pasinto pasis!

Libera, libera!
De nun, nulo impedas me.
Libera, libera!
Ne plus princo perfekta.
Me esas
Quale en me’ revi!
Perdita vintre,
Koldeso esas preco po libereso.

Prière sur l’Acropole (Beaufront).

Me juis kolektajo tre grava de arkivi en la biblioteko Franca Gallica kande me fortunoze trovis fonografuro di Beaufront! Ol kontenas extraktajo di la Prière sur l’Acropole da Ernest Renan, tradukita en Ido e sequata da citajo de la linguisto Otto Jespersen. Pos deki e deki de askolti–la fonografuro esas olda e neklara–me fine kompletigis la transskribo di ca verko tre bela. Fortunoze, me anke trovis altra tradukuri di la Prière qui helpis me dicernar la vorti. Pluse, me parolas la Franca, do me facile povis komprenar la parti en la Franca e la traduko da de Beaufront. Laste, me konservis la sama puntizado kam la texto Franca original por klareso.

Lektez la cetero

«Pensez Diferanta».

Yen por la foli. La misfitanti. La rebeli. La perturbanti. La stifti ronda en la trui quadrata. Ti qui vidas kozi altramaniere. Li ne afecionas reguli. E li nule respektas la nuna stando. Vu povas citar li, deskonkordar kun li, gloriizar o denigrar li. La preske nura kozo quan vu ne povas agar esas ignorar li. Pro ke li chanjas kozi. Li pulsas la homaro adavane. E quankam uli povas konsiderar ti kom la foli, ni vidas genio. Pro ke la personi sat fola por pensar, ke li povas chanjar la mondo, esas ti qui facas lu.

Apple