La dicionarii da Dyer komplete skanita*!

Kara samideani,
Me deziras informar vi ke me trovis la dicionarii da Dyer (1924) komplete skanita* en la Interreto. Me ne savas kad on ja savis to, ma Google skanis* plura milion libri. La dicionarii da Dyer esis du ek ti.

Ni dankez Google e la Universitato di Oxford pro ta grava laboro.

Yen la PDF-dokumenti. Li esas tre pezoza: inter 82 e 99 MB.

Ido-Angla
http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/PDFs/502660176.pdf

Angla-Ido
http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/PDFs/502660182.pdf

Angla-Ido (versiono alternativa)
http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/PDFs/502660183.pdf

Kun kordiala saluti,
Gilles-Philippe

Historio dil Delegitaro

Me trovis skanita versiono di la Historio dil Delegitaro (da P-ro Léopold Leau, 1932) en la Franca biblioteko Gallica! Lu aspektas en tre bona stando.

Historio dil Delegitaro por la Adopto di Helpanta Linguo Internaciona

En lu, me anke trovis interesanta fotografuri di Louis Couturat e di Louis de Beaufront quan me nultempe vidabis antee.

Louis de Beaufront, 1-ma Franca Esperantisto.
Louis Couturat, filozofo, logikisto e matematikisto.

La verko semblas esar tre bona fonto por komprenar la origino di nia linguo. Yen extraktaji qui maxim interesas me:

«Unsenca, to expresas, ke singla afixo di la derivo devas posedar signifiko unika e klare determinata, adminime en la sama kondicioni (en la sama klaso di vorti)» (6-ma pagino).

Do unsenceso ne semblas expresar, ke singla radiko devas posedar signifiko unika e klare determinata. Unsenceso semblas aplikesir nur ad afixi. Certe praktike onu ne esez pedanti pri la unsenceso di ridetarovalopedalo. La simpla praktikado esas superiora a la strikta teorio.

«[R]eciproka, to expresas ke es posibla deduktar la senco di vorto derivata ek la senco di vorto prima tam regulale e sekure, kam la unesma ek la duesma, permutante la relato, qua ligas la du vorti» (6-ma pagino).

Prière sur l’Acropole de Renan.

Me naskis, deina bluokulo, de barbara gepatri, che la bon e vertuoza Cimeriani qui habitas la bordo di maro senluma, herisata de rokaji, sempre batata da sturmi. Ibe on konocas apene la suno; la flori esas la muski marala, l’algi e la koloroza konki quin on trovas en la fundo dil golfeti dezerta. Ibe la nubi semblas sen koloro, ed ipsa la joyo esas kelke trista; ma fonteni de kold aquo ibe fluas ek la rokaji, e l’okuli dil yunini esas quale ta verda fonteni en qui, sur fundi de herbi ondoforma, reflektas sun la cielo.

Mea preavi, tam antiqui kam ni povas konocar, esis konsakrita a fora navigado sur mari, quin tua argonauti nultempe konocis. Me audis, dum mea yuneso, la kansoni pri voyaji al polo; me esis bersata en la memoreso dil glaciflotari, dil nebuloz mari laktosimila, dil insuli plena de uceli, qui suahore kantadas, e flugeskante omni kune obskurigas la cielo.

Ernest Renan, tradukita da Louis de Beaufront.

La Sep Kaproyuni.

Olim esis foresto. En la foresto esis prato, e sur la prato esis dometo. En la domo habitis kaprino. El havis sep yuni. Uldie la matro mustis forirar por komprar lakto.

Livante, el dicis al kapro-yuni: «Kande me esos fora, ne aceptez la volfo! Vi rikonocos il, nam il havas basa voco e nigra pedi.»

Lektez la cetero

Mea 1-ma Tweets!

Me sendis mea unesma tweets (gorgei) en Ido cadie! La unesma esis kelke negativa:

Tamen, en la duesma me komencis esar plu konvenanta:

Ca lasta mesajo relatas, ke plura modern Idisti havas ulsorta kustumo venanta de Esperanto en qua on absolute deziras tradukar omna vorti. To esas posturo ridinda nam li oblivias, ke nia linguo esas linguo internaciona e ke la vorto «kradvorto» de Esperanto esas multe, multe, multe min internaciona kam la vorto hashtag ipsa (DEFIRS), qua povus divenar «hashtago*». 🐮

«Libera, Libera» (Let It Go).

LIBERA, LIBERA

Nokte, la vintr’ instalas su dolce.
Nivo regnas, sucedant’.
La rejio de me’ soleso
Esas ibe por sempre.

La vento kriant’ en me ne pensas pri morge:
Ol esas tro fort’;
Me luktis, neutile.

Celez tu’ povi, tacez li.
Gardez tu nam la sekreto duros.
Nul humor, nul tormenteso,
Nul sentiment’.

Libera, libera!
No, no, me ne plus mentios!
Libera, libera!
Me decidis: me livas.
Me livis yuneso en somer’.
Perdita vintre,
Koldeso esas
Preco po libereso.

Kande on divenas alt’,
Omno perdas valor’.
Tristeso, angoro, pavoro,
Ti livis me de longe.

Me volas vidar quon facar
Ek ca magio misterioza.
Lo bon, lo mal, esas ne grav’,
Ne grav’!

Libera, libera!
La steli ofras sua brakii.
Libera, libera!
No, no, me ne ploras.

Yes, yen me!
Me esas
Perdita vintre.

Me’ povo venas del ciel’, invadas la spac’.
Me’ anm’ expresas per desegnar e skultar en glacio.
Me’ pensaji esas flori kristal’ frostint’.

No, me ne rivenos.
La pasinto pasis!

Libera, libera!
De nun, nulo impedas me.
Libera, libera!
Ne plus princo perfekta.
Me esas
Quale en me’ revi!
Perdita vintre,
Koldeso esas preco po libereso.

Prière sur l’Acropole (Beaufront).

Me juis kolektajo tre grava de arkivi en la biblioteko Franca Gallica kande me fortunoze trovis fonografuro di Beaufront! Ol kontenas extraktajo di la Prière sur l’Acropole da Ernest Renan, tradukita en Ido e sequata da citajo de la linguisto Otto Jespersen. Pos deki e deki de askolti–la fonografuro esas olda e neklara–me fine kompletigis la transskribo di ca verko tre bela. Fortunoze, me anke trovis altra tradukuri di la Prière qui helpis me dicernar la vorti. Pluse, me parolas la Franca, do me facile povis komprenar la parti en la Franca e la traduko da de Beaufront. Laste, me konservis la sama puntizado kam la texto Franca original por klareso.

Lektez la cetero