Liberale, ne Pedante.

Yen interesanta texti quin me trovis en la Antologio dil Idolinguo da Andreas Juste:

Yen la extraktaji qui maxim afektas me:

«Se la sama penso povas expresesar per diversa manieri, ico nule esas defekto di nia linguo, ma vera richeso e komodeso.

«Pro quo on supresus ol per reguli ne-utila, jenanta ed arbitriala?

«Konkluzo: Ni sempre esez liberala, ni ne divenez pedanta!»

Nu, en tala posturo me agnoskas, ke «sito» esus tam korekta kam «loko», «dicionario» tam korekta kam «vortaro» o «vortolibro», «komunitato» tam korekta kam «societo» od «asocio», «dubitar» tam kam «dubar», «delicio» tam kam «delico», «abismo» tam kam «abiso», «hodie» tam kam «cadie», «aviono» tam kam «aeroplano»… Forsan per mea studiado me divenis quale pedanto. Pro to, me exkuzas me.

Me deziras ad omni joyoza Kristonasko. Me ne povas promisar chanjar multe sequantayare, ma certe me ambicias uzar e propagar Ido plu multe kam studiar lu. 🐮

Me Aceptas «Komputero»!

Fine, me decidis abandonar «komputatoro» por komputero.

komputer-o*: computer (device); -isto: computer professional; -uz-(ad)o: computing; -o-cienc-o: computer science; -isto: computer scientist; -linguo: computer language; portebla -o: portable computer; sur-tabla -o: desktop computer; quantum- -o: quantum computer; super- -o: supercomputer. Def.: Mashino programizebla di traktado dil informo, komandata da programi konservata en memorado, qua aceptas donaji strukturoza, traktas li segun reguli definita e produktas automate rezultajo kom rendimento. — DEIRS

Lektez la cetero

Pri la Litero «J».

Saluto a Gabriel Svoboda, quale tu standas?
Yen mea respondo a tua questiono.

Unesme me avertez tu pri co: me ne esas Pioniro e me ne (ankore) trovis dokumento, qua explikas detaloze pro quo esas ca o ta ortografio o pronunco. Tamen kun raciono, to esas per deduktado ed induktado, me povas developar teorio qua sustenas la Ido da la Pioniri. Me ne esas hike por reformar Ido, me esas hike por sequar la Ido di 1914 kom modelo.

Nun me komencez. Me komencez per prizentar a tu nia amiko Esperanto. Saluton!
Lektez la cetero

Pri «Bisquito».

Sioro Gonçalo Neves asertas, ke ni mustas remplasigar «bisquito» per biskuito nam il judikas ol kom «eroro». Kad il esas justa e kad on itere reformez nia linguo? Por respondar a to, ni komparez la du ortografii:

  1. Esperanto suportas «bisquito»: la vorto biskvito divenas «bisquito» per remplasigar kv per qu.
  2. La Franca suportas la du ortografii per biscuitbisque, qui havas la sam origino etimologiala.
  3. En la Angla biscuit, on ne pronuncas la litero u, do ol ne bezonas pronuncesar quale vokalo.
  4. En lua verbo Latin etimologiala, la du ortografii suportesas da la verbi coctuscoquit.
  5. En Ido, la ortografio «bisquito» suportesas da «bis koquito».
  6. «Bisquito» esas la nura vorto ne-Latina kun qu; «cirkuito» esas la nura vorto kun kui.
  7. Segun Merriam-Webster e la Universitato di Michigan, la Angla biscuit venas de la Meza Angla bisquite.

Konseque semblas, ke nul ortografio esas superiora al altra. Do pro quo ni bezonus chanjar «bisquito» se l’altra alternativo ofras nula real avantajo? 🐮

Linguo Racionala.

En Ido, «cc» = «c», ne «kc»:

accentus = acento (akcento en Esperanto).
accelerare = acelerar (akceli en Esperanto).
acceptare = aceptar (akcepti en Esperanto).
accident = acidento (akcidento en Esperanto).
coccinella = kocinelo (kokcinelo en Esperanto).
coccyx = kocigo (kokcigo en Esperanto).
occidere = ocidar.
occident = ocidento (okcidento en Esperanto).
occiput = ocipito (okcipito en Esperanto).
occitanus = Ocitana* (okcitana en Esperanto) [lektez infre].
succedere = sucedar (sukcedi en Esperanto).
successus = suceso (sukceso en Esperanto).
vaccine = vacino (vakcino en Esperanto).
Vaccinium = vacinio (vakcinio en Esperanto).

Ka to dependas del opiniono o del «evolucionado» di Ido? No!

Aktualigo ye la 31a di julio 2016:

Pos lektar respondo da sioro Gonçalo Neves, me nun suportas Okitana vice Ocitana. La motivo por to esas, ke la ok venas de la vorto oc, qua signifikas «yes» en la Okitana*. La vorto oc pronuncesas ok en Ido. Ta grava origino do suportas Okitana ma ne Okcitana, nam la kombino kc tote interdiktesis da la Pioniri quale me lo demonstris supere. Gonçalo asertas, ke to esis nur «kustumo» ma ne regulo, quale nt vice nkt, ma pro quo tala «kustumo» obligis la Pioniri konsiderar plankton kom stranjera vorto en Dyer? La nura expliko quan me konsideras esas, ke la regulo pri eufonio di la pioniri obligis adoptar plantono (nam nkt interdiktesis), ma ol konfliktabus kun la «plantono» ja adoptita… Ultre to, Okitana deformas l’ortografio originala tam valide kam «siliko», «asketo», e.c., qui sequas la pronuncado di la klasika Latina (Occitanus = /ok-KI-ta-nus/). Se la pronunco DEFIRS tam multe importabus, la Pioniri adoptabus axento, axeleraraxeptar, e.c.

Aktualigo ye la 1a di agosto 2016:

Me informesis da mea amiko William Johnsson, ke la vorto oc fakte e historiale pronuncesas o en la olda Ocitana*. Semblas, ke la pronunco ok nur venas del asimilado Franca (e del origino Latina hoc). Pluse, la vorto occitan pronuncesas /u-ci-TA/ en la Ocitana*! Advere, cc en la Ocitana* pronuncesas tote quale la litero c en Ido. Konseque, pro quo on adoptus Okcitana od Okitana se la linguo originala suportas Ocitana? Mea suporto do retroiras ad Ocitana*.

Exemplo di Radikifado. (2)

Yen repliko a la respondo da Brian Drake en IDO-CATALÀ-OCCITAN. La fino di lua komento esus bona nur se ni havus vere valida ed efikiva organizuro «oficala». Regretinde la ULI ne esas tal organizuro. Lua linguala komitato esas mortinta ed olua laboro pos Dyer kontredicas la sistemo fundamental di nia linguo, efikive destruktante ol. Konseque ni ne vartez, ke la mamuto esez klonizata*! Bona raciono e bona fonto pri la Ido original esas ti omna, quin on bezonas por ke Ido durez evolucionar en la justa direciono.

Continue reading Exemplo di Radikifado. (2)

Elementi Kemiala.

La koheremeso di la periodo-tabelo facinas me, e la regulozeso di Ido astonas me. Konseque, pro quo ne kombinar omni du? Nam singla elemento kemiala nun havas nomo, me probis tam bone kam posible kompletigar la verko quan la kreinti di la linguo internaciona komencis olim en la frua 20a yarcento. Me distingis la termini quin me vortifis per steleto (*). Me esforcis serioze e rigoroze sequar la modelo di la pioniri, ma me forsan eroris ulaloke. Voluntez igar me lo savar en la infra komenti se vu trovas ulo nejusta!

Lektez la cetero