Greka legendo.

En antiqua tempo, longe ante la nasko di Homero, vivis pastora puero, qua pasturigis sua mutoni sur la herboza Alpi di Parnaso. Por amuzar su il tranchis kano, boris trueti en ol e pleis tre gracioze sur ta fluto. Joyoze il invitis sua amiki, facar same, ma li mokis lu. « Kad ne suficas a tu la kanto di la uceli e la melodioza voco di la yuna puerini ? Pro quo ni bezonas nova muziko ? Ma la pastoreto ne cedis, e la yuna pastori di Parnaso questionis la saji en Grekia. « Ho, honorinda saji », li parolis, « kad artificala muziko esas posibla ? » La honorinda saji meditis longe, karezis sua longa barbi ; lore li proklamis la oraklo : « No, vi yuna pastori, tala muziko esas neposibla, nam ol nultempe existis ; se ol esus posibla, ol esus nur quaze la balbuto di barbari, konfuza mixuro de soni, nesuportebla da omna delikata oreli. » Triumfante la pastoreti rivenis ad sua trupi ed itere li mokis la tro inventema kamarado. Ma ica esis obstinema. Sen despito il tranchis kani, sencese il impozis oli a sua kamaradi. Fine li aceptis ed anke suaparte produktis soni de extraordinara charmo. Tale naskis la artificala muziko. Ol ne supresis la kanto di la uceli ; ol ne tacigis la melodioza voco di la yuna puerini. Ol vivas malgre vi, saji de Grekia, ed ol vivos tam longe kam homi respiros. — Same la linguo internaciona ne abolisos nia bela naturala e nacionala lingui e tamen ol existos.

— Ek Kämpfen und doch glücklich sein da Heinrich Peus.

Pri la radiki finanta per i (IV, 227)

Ante la decido 57 di l’Akademio, on evitis maxime posible la radiki finanta per i senacenta, pro ke on obligesis vicigar (remplasigar) ol per y ; ma nun on povus restaurar ol en vorti, ube sa (lua) manko aparas kom ecepto, kompare a l’internaciona formi o derivaji. Exemple : spaciospecioprincipiopatricio (quo permisus adoptar patrico en teknikala senco, D. Patrize korelativa a matrico) ; kp. gracio.

Me propozas la sequanta regulo : On adoptez la i, se la vorto primitiva posedas ol internacione : ex. ordinaria ; o se la radiko posedas ol internacione en internaciona derivaji : ex. komercio pro komerciala.

To havus l’avantajo, ke la novici en Ido ne esus tentata pronuncar spacalaspecala, e. c. quale spakalaspekala.

On devas anke atencar l’adjektivi en -ara : ti qui korespondas a L. -arius devas finar per -aria (ex. : ordinariasekundaria ; kp. : sedentaria) ; ti qui korespondas a L. -aris devas finar per -ara (ex. : populara).

Rimarko (Remarko). — Supresante i maxim ofte pos c, ni sequis lego fonetikala, qua efektigis generale ta supreso en nia lingui ¹. Esas vera ke ol reaparas (riaparas) ofte en la derivaji. Ma spacalaspecalakomercala, esus sat rekonocebla (rikonocebla) e sat proxima a la naturala formi. Pri l’avantajo, ke la novici ne pronuncus c quale k, on ne povas obtenar ol omnaloke ; on havos ankore vorti quale avancarpronuncar, e. c., e. c., di qui la novici devos lernar la korekta pronuncado ; ed on povus asertar sen paradoxo, ke li lernos ol tante plu rapide, ke le kompinuri caco esos plu frequa ; e por to formi quale spacalaspecala esas plu utila kam nociva. On adjuntez, de la fonetikala vidpunto, ke la multigo di radiki finanta per -i multigus la plurali per -ii, neagreabla, precipue pos c (spaciispecii…), e la derivaji per -iino-iilo (komercisto esas certe plu komoda kam komerciisto). Cienco e. c. esas ya plu agreabla kam ciencio, precipue pro cienciicienciisto !

  1. Fakte, la kombinuro L. ti divenis ofte simpla c en nia lingui ; do la c quaze kontenas ja la i.

  1. On repulsas chanjar spacospeco, e c. ad spaciospecio, e c. (IV, 227).

Pose, on tamen chanjis delico ad delicio. Nu, pro quo nur ita vorto ?

RE: Planlingvoj! (Pri franceco en Ido)

Saluto ad omni,
Saluton al ĉiuj,

Me skribis letro a s-ro Yury JAKYMEC kom komento ad artiklo recente aparinta en la revuo Esperantista Lumo. Ta letro editesos en la venonta numero di la revuo. Voluntez lektar ol ed informar me pri irga erori.

Mi skribis leteron al s-ro Yury JAKYMEC kiel komenton al artikolo lastatempe aperinta en la revuo esperantista Lumo. Tiu letero eldoniĝos en la venonta numero de la revuo. Bonvolu legi ĝin kaj informi min pri ia ajn eraroj.